Asztografológia

 

 

Asztrológia:                                                                          Grafológia:
honnan indultál, mi a feladatod?                                      éppen hol tartasz?

 

Az asztrografológia az asztrológiából és a grafológiából született, mindkettő a kivetítetett lélek tükörképe. Az asztrológia megmutatja életünk nagy tervét, amely egész létünket meghatározza születésünktől halálunkig. Viszont ha azt is szeretnénk tudni, hol tartunk most a feladataink (karmánk) megvalósításában, akkor arról a grafológia segítségét kérhetjük.

A horoszkópunk nem ad betekintést pillanatnyi helyzetünkbe, hiszen életünk analógiákban megjelenő rendszere - a radix horoszkóp - egész emberöltőnyi mivoltunkba ígér bepillantást a fejlődési lépcsőfokok nyomon követése nélkül. A radix képletünk azt mutatja meg, amit tennünk kell vagy kellene.

A grafológia viszont megfelelő tudományterület annak vizsgálatára, amire az asztrológia kevésbé képes: az üres papírra vetülő betűk elárulják személyiségünk rezdüléseit, lehetőségeit, eddig megtett útját összevontan, időszerűen.

Ha a születési asztrológiai képletünket összehasonlítjuk a kézírásunkkal, akkor követni tudjuk azt is, hogy képességeinket mennyire sikerült megvalósítani az írás időpontjában.

Asztrografológiai elemzés rendelhető!

 

 

Kutatásaim a témában

 

1. A Nap – az életadó princípium

„… a világító Nap egyetlen fénysugara, ugyanazé a Napé, amelynek sugara benned is fénylik és mindenkiben, és ezek a sugarak egyek a Nappal. A fénysugár, és ami adja a fényt, sohasem lehet külön: a fény akárhány sugárrá törik szét, a forrással mindig összefügg, és azzal azonos.”
                                                                                                /Müller Péter: Kígyó és kereszt/

 

 

A Nap a lényegit, a központi célt testesíti meg, az ember útját és célját szimbolizálja. A Yang princípiumot, a tudatot, szellemet, akaratot, az aktivitást, életerőt, dinamikát, az önmagunk alakítását és az önmegvalósítást, a kisugárzást, melegséget, lelkesedési képességet, bátorságot, optimizmust és az élet lendületét. Az én megélésének a centruma, a személyiség motorja. Az emberben az egyéniség, a felsőbbrendű öntudat, az életerő elve. Vitalitásunk, legősibb létezési módunk és kreativitásunk ebből a forrásból táplálkozik. Ha ez az energia gátolt és nem jut kifejezésre, stagnálunk és többé már nem vagyunk individuális személyiségek. Ebben az esetben már nem vagyunk képesek valóban önmagunk lenni.
A Tarot-ban a Napot a XIX. számú kártya jelképezi. Ez a kártya ragyog az életörömtől, a melegségtől és az életigenléstől. A Nap egy boldog gyermekre ragyog, aki egy fehér lovon lovagol. A gyermek vörös lobogót lenget. A mögötte lévő napraforgók egy fal tetején állnak teljes virágzó pompájukban. Minden egyszerű, megtestesült és barátsággal teli. Ez az élet napos oldala.

 

A Nap pozitív megjelenési formái – és grafológiai sajátosságai
Ha a Nap akadálytalanul tud megjelenni, beragyogja a személyiséget és pozitív tulajdonságokkal ruházza azt fel. Öntudatos, egészséges önbizalommal rendelkező, magabiztos és önálló személyiséget kapunk, aki arra törekszik, hogy kifejezze saját egyediségét, keresi a teljességet, igazi identitását.

 

Én-hez való viszony
Az én-hez való viszony, vagyis az önbizalom, önértékelés, önirányítás, Én-kép és Én-ideál viszonya, önelfogadás és én-rezisztencia olyan fogalmak, melyek nem választhatók el a Nap jelentésétől, hiszen ezek a személyiségjegyek az önkibontakoztatás témája köré csoportosulnak. A Nap megnyilvánulásának vizsgálatával nyomon követhető, hogy milyen a személyiség képe önmagáról, és hogyan viszonyul az önmagáról alkotott képhez.

 

 

Én-kép betűk sajátosságai
Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan
Kerek „a” és „o” betű
Egészséges személyiség, kiteljesedés gátak nélkül.
Birtokában van azoknak az élményeknek, érzéseknek, információknak és tapasztalatoknak, amelyeket saját magáról megtudott és önmagával azonosított.
Betűnagyság („a”, „o”, „i”) megegyezik a középzónával Stabil önbizalom és önértékelés

Aláírás sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Szövegtömbbel egyező méret

Becsvágy, önértékelés, érvényesülés és az alázat harmóniája. Önmaga vállalása. Alkalmazkodóképesség, reális önértékelés, szerénység, kiegyensúlyozott személyiség.

Szövegtömbbel egyező dőlés

Határozottság, döntésképesség.

Szövegtömbbel egyező kötöttség

Önvállalás.

Olvasható

Felelősségvállalás, természetes viselkedés, önvállalás. Józan, reális önértékelés.

Vízszintes elhelyezkedés normál

Pozitív gondolkodás.

Vezetéknév hangsúlyos, de nem túlzóan

Apával, a férfiszereppel azonosul, terveinek, feladatainak megvalósítása foglalkoztatja.
Én-központúság, határozottság

Szövegtömbtől mért távolsága normál

Azonosulás a leírtakkal, ezáltal önmagával.

Egyediség

Önállóság, önkeresés, saját úton járás.

Pont a név után

Kontroll, határozottság (lehet túlzott), kötelességtudat.

Felfelé futó

Érvényesülés vágya.

Térrendezés sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Jól áttekinthető, tagolt

Tiszta gondolkodás, megfelelő távolságból látja önmagát, jó önismeret.

Írásnagyság sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Norma szerinti méret, enyhén nagy

Önérzete és büszkesége kellő mértékű, nem sértő. A magáról alkotott kép biztos alapokon fekszik.

Kicsi

Reális, mértéktartó önértékelés (lehet önbizalomhiány is).

Írás szélességének sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Normál

Biztonságérzet, önbizalom, jó kontroll.

Szűk

Önuralom. Önbizalomhiány, szorongás, gátlások.

Állandó

Ingadozásoktól mentes stabil önértékelés.

Betűtávolság normál vagy nagy

Határozottság, kontroll, önállóság.

Sor sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Normál vagy nagy sortávolság

Önállóság, biztonságérzet, kiegyensúlyozottság.

Nem ingadozó sortávolság

Magabiztosság, önállóság.

Egyenes, vagy enyhén hullámos sorforma

Erős kontroll, önirányítás, céltudatosság.

Mondat első betűje, minden kétjegyű (sz, ny) és kettőzött (tt, ll) betű első betűje

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Normál méret (2*átlagos középzóna)

Jó értelemben vett büszkeség, bátorság, önbizalom.

Sem a dőlésszöge, sem a mérete, sem a nyomatéka, esetleg díszítettsége vagy díszítetlensége nem tér el a környezetétől
/kettőzött betűnél a második betűtől/

Belső harmónia.

Ékezetek sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Normál magasságú
(felső zóna felső részén helyezkedik el)

Kellő magasságból érkező jó önkontroll.

Emelt, magas

Érvényesülési vágy, felfelé törekvés, önbizalom.

Normál hosszúságú

Normál önkontroll.

Domború ékezet

Kontrolláltság.

Pontosan a betű tengelyén

Jó önkontroll.

Kettős ékezet vízszintes vonal

Határozottság.

Áthúzások sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Norma szerinti méret

Átlagos önértékelés és akarat.

Középen vagy jobbra

Következetes, egyöntetű, arányos én-értékelés, kiegyensúlyozottság. Önértékelése megfelelő, önálló.

Megfelelő nyomaték (normál)

Határozottság, önfejlődés lehetősége.

Vízszintes irány

Kiegyensúlyozottság az önértékelésben. Határozottság.

Kezdő és végvonalak sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Nincs

Lényeglátó, kontrollált, célratörő. Kellő önbizalom.

Sodrás sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Kiegyenlített sodrás

Tudatában van saját értékeinek, megfelelő önbizalom.

Helyenként előforduló balra irányuló mozgás

Önmegfigyelés, önmegvalósítási igény.

Dőlés sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Álló, enyhén jobbra dől

Stabil önértékelés, egocentrizmus. Önfejlesztési törekvés megtörténik az Én-ideál felé.

Törzsvonalak sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Egyenes alak, normál nyomaték

Normál énvédelem, én-ellenállás.
Határozottság, magabiztosság, döntésképesség.

Ritmus sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Jó ritmus

Egyensúly, hatékonyság, az alkotás és a létezés öröme.

Nyomóerő és festékintenzitás sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Közepes vagy éles

Önirányító személyiség.

Kötöttség sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Kötetlen

Kontrolláltság.

Ductus sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Következetesen azonos kötés

Jól szabályozott megfelelő kontroll.

 

 

Kreativitás és fantázia
Az alkotókészség (kreativitás) a személyiségtulajdonságok, cselekvések és képességek sajátos összerendezettsége a személyiségen belül, ami lehetővé tesz valamilyen szintű alkotást. A viselkedésben, magatartásban is megnyilvánul. Nemcsak ott van jelen, ahol az ember nagy történelmi jelentőségű műveket hoz létre, hanem mindenütt, ahol az ember elképzel,  változtat, valami újat teremt. A kreativitás fogalma a következő elemeket foglalja magába: könnyedség, rugalmasság, eredetiség, problémaérzékenység, újrafogalmazás, kidolgozottság képessége.

 

1., A „k” betű szimbolikája
A kreativitás, a kivitelezés betűje. A felső zóna az elmélet, azaz a tervezés fontosságát, a középzónában lévő tömlője pedig a gyakorlatot, azaz a kivitelezés fontosságát mutatja.

 

A „k” betű sajátosságai
Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Variabilitás

Kreativitás, alkotó fantázia.

A felső zóna sajátosságai
Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Magas felső szárak

Szellemi érdeklődés, szellemi vezető erő, alkotó fantázia.

Öblös felső szárak

Gazdag fantázia, rugalmasság.

Az egyszerűsítés sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Egyszerűsítések megléte
(ligatúra)

Kreativitás, alkotó fantázia, ötletesség, rugalmasság. Eredetiség.

Az ékezetek sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Bekötött ékezetek

Kreativitás, könnyed, gyors változásokra való képesség. Jó kombinatív intelligencia.

Változó magasság

Intenzív fantázia, rugalmas szempontváltás.

Változó alakzat

Szellemi élénkség, ötletesség.

A betű sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Egyéni betűalakítások, betűkapcsolások, egyedi íráskép

Alkotásvágy, eredetiség.

A kötöttség sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Kötöttség-kötetlenség váltakozása

Kreativitás, alkotó fantázia.

A sebesség sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Lendületes írás

Lendületes, lelkes, tevékeny ember. Gyors gondolkodású, lényeglátó, kreatív.

Az aláírás sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Egyedi

Kreativitás.

Az áthúzás sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Változatos

Színes fantázia.

Bekötött

Kreatív gondolkodás, ötletesség, gyors gondolkodás.

 

 

 2. A Nap szimbólum akadályozott megjelenési formái
Ha a Nap erejének kibontakoztatása a személyiségen belül akadályoztatva van, akkor az egyén vagy önhatalmúan túlbecsüli önmagát, arrogánssá válik, vagy labilis, akaratgyenge, alávetett lelkű, akinek nehézségei vannak saját lénye kibontakoztatásában, esetleg későn fejlődő.
A vizsgálat alá tartoznak mindazok a grafológiai jegyek, melyek az előző pont jelentésének ellentmondanak.

 

Én-kép betűk sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Spirál, csomó

Bizonytalanság. Konfliktusok, kudarcok, lelki fájdalmak, energiacsapdák, iránytévesztés.

Betűnagyság változékony

Önbizalom és önértékelés változékonysága.

Szó leírása félbeszakad

Feszültség, befelé fordulás.

Szűkek

Külvilág nyomása. Gyengeség, önbizalomvesztés.

Laposak

Belső akadályok, önbizalomvesztés.

Aláírás sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Szövegtömbnél nagyobb

Önérzetesség, önbizalom, hiúság csökkenése, háttérbe szorítottság tudata, elégedetlenség a lehetőségekkel.
Én kifejezés vágya, alacsony önértékelés túlkompenzálása.

Szövegtömbnél kisebb

Alárendelődési hajlam, önállótlanság, bizonytalanság, vezetettség-igény. Szerénység, félénkség, kisebbrendűségi érzés, beszorítottság, elnyomottság érzete, szorongás. Elfojtás, énkifejezés gátoltsága.

Szövegtömbtől eltérő dőlés

Határozatlanság, nehézkes döntéshozatal.

Szövegtömbtől eltérő kötöttség

Nem vállalja önmagát.

Szövegtömbtől eltérő nyomaték

Én-kiemelés, akadályozott énkiteljesedés, elégedetlenség. Gyenge kontroll, feszültség.

Olvashatatlanság

Rejtőzködés vagy saját személyiségének túlzott hangsúlyozása. Szabályok be nem tartása, udvariatlanság. Kontrollhiány.

Vízszintes elhelyezkedés jobbra

Pesszimizmus, depresszió, negatív gondolkodás.

Vízszintes elhelyezkedés balra

Félelem, szorongás.

Túlhangsúlyozott keresztnév

Egocentrikusság, önmaga személyének fontossága, hiúság, önértékelési probléma.

Szövegtömbtől mért távolsága nagy

Elhatárolódás, függetlenségre törekvés a leírtakkal kapcsolatban.

Szövegtömbtől mért távolsága kicsi

Önállótlanság, vezetettség-igény.

Díszítés, többletvonal

Túlkontrolláltság. Eredetiség vagy eredetieskedés a feladatmegoldásban. Elismerés iránti vágy, szertartásos viselkedés, exhibicionizmus, hiúság.

Paráf

Én-kiindulású gondolkodás. Önérzet, saját fontosságának hangsúlyozása.

Aláhúzás

Nyomatékos kontroll, kiemeli önmagát. Kudarc, önbizalomhiány túlkompenzálása.

Bekeretezés

Gyenge önismeret, kompenzációs gondolatok. Határozatlanság, vezetettség-igény.

Látványos formák

Önmaga túlértékelése, nárcizmus.

Szignó

Bizonytalan önértékelés.
(De lehet mindennapi rutin is.)

Térrendezés sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Tagolatlan

Gyenge önismeret, önmagától való kellő távolság hiánya.

Írásnagyság sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Túlzottan nagy írás

Önérzetes és büszke, érvényesülésre törekvő embert jelez negatív értelemben.

Kisbetűs írás

Szerénység, esetleg kishitűség.

Csökkenő szókép

Önalávetés.

Növekvő szókép

Kontrollvesztés.

Írás szélességének sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Elszórtan fellépő erőteljes telt kisbetűk

Önérzet és az önértékelés időnkénti fellobbanását mutatják.

Szűk

Önbizalomhiány, de lehet önuralom is.

Változó

Az énhez tapadás és a világhoz való vonzódás teljes bizonytalanságát fejezi ki, altruizmus és egoizmus váltakozása. Kontrollszabályozási probléma.

Betűk közötti távolság kicsi

Túlzott kontroll, támaszkeresés.

Sor sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Szűk sortávolság

Vezetettség-igény.

Rendszertelenül ingadozó sortávolság

Bizonytalanság, önállótlanság.

Túl egyenes

Túlzott kontroll.

Röviden írt sorok

Bátortalanság.

Hullámos sorok

Határozatlanság, bizonytalanság. Lavírozás. Én-feladás.

Mondat első betűje, minden kétjegyű (sz, ny) és kettőzött (tt, ll) betű első betűje Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Nagy méret (2*átlagos középzóna)

Büszkeség, túlzott önbizalom.
Alacsony formanívó esetében beképzeltség.

Kis méret

Önbizalomhiány, kisebbrendűségi érzés, a saját személyiség lealacsonyítása.

Eltér a dőlésszöge, a mérete, a nyomatéka, esetleg díszítettebb vagy díszítetlenebb, mint a környezete
/kettőzött betűnél a második betűhöz viszonyítva/

Harmónia hiánya.

Ékezetek sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Hiányzó ékezet

Önellenőrzés hiánya.

Kihegyesedő

Önkritika, önmarcangoló hajlam.

Szöges, horgos, kampós

Makacsság, elégedettség önmagával.

Késő

Önállótlanság, támaszkeresés. Önuralom, fékezettség, belső bizonytalanság.

Erőteljes nyomaték

Túlzott kontroll, határozottság, makacsság.

Áthúzások sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Hiányzik

Határozatlanság, akarati-fizikai gyengeség.

Kicsi

Túlzott önuralom, gátlásosság.

Alacsony

Rendkívül önállótlan, szüksége van az irányításra, önértékelési problémák. Önmegvalósítási és önérvényesítési igény gyengesége.

Repülő

Fölény, gőg. Kisebbrendűségi érzés túlkompenzálása.

Alulhúzott és áthúzott

Túlkontrolláltság.

Kisebb nyomaték

Gyenge kontroll, határozatlanság.

Kezdő és végvonalak sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Tremoros

Gyenge kontroll.

Záró árkád

Én-kiindulású gondolkodás.

Félköríves, spirálisan becsavarodó

Egoizmus, túlzott kontroll, önimádat.

Vízszintesen elrántott

Gyenge önkontroll.

Elefántormány

Én-védelem.

Csomós

Bizonytalanság.

Domború

Én-védelem.

Betűket átmetsző kezdővonal

Bizonytalanság, határozatlanság.

Sodrás sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Sok balra irányuló mozgás

Egoizmus, a múlt eseményei feldolgozatlanul maradtak.

Dőlés sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Erősen jobbra dől

Menekülés az önvizsgálattól, gyenge én-rezisztencia.

Erősen balra dől

Egoizmus.

Sor végére jobbra dől

Gyengülő kontroll, vezetettség-igény.

Sor végére balra dől

Erősödő kontroll, erősödő önállóságigény.

Törzsvonalak sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Homorú vagy hullámos

Önállótlanság.

Tremoros

Alacsony én-rezisztencia.

Fedővonalak sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Megléte

Védelem, nem sikerül a zavaró körülmények kiszűrése, élményfeldolgozása változó.
Én-rezisztenciája alacsony.

Törzsvonalak sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Ritmustalan

Nincs egyensúly, nincs harmónia a személyiségen belül.

Nyomóerő és festékintenzitás sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Nagy nyomatékú mázolt írás

Önmagával szembeni elnézés.

Kötöttség sajátosságai Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Túl kötetlen

Túlzó kontroll, minden lépés után ellenőrzi önmagát.

Forrasztás

Bizonytalanság, teljesítmény miatti szorongás.

Ragasztás

Bizonytalanság, támaszkeresés.

Ductus sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Támasztott árkád, szűk árkád

Túlkontrolláltság.

Sacre coeur

Túlkontrolláltság.

Margó sajátosságai

Jelentéstartalma a Napra vonatkozóan

Kicsi jobb, széles bal margó

Szorongás.

 

 

Asztrológiai kitekintő
A Nap jegy és ház szerinti helyzete teszi érthetővé, milyen módon és milyen aktivitási területen kell tevékenykednünk, hogy feladatunkat az életben teljesítsük és valóban egyedülálló individuumok legyünk. Az a ház, amelyikben a Nap áll, azt a területet testesíti meg, amelyik az élet megtanulnivalóit hozza. Fontos, hogy az adott házzal összefüggő ügyeknek figyelmet szenteljünk. Ha megpróbálunk kitérni ezek elől, valószínűleg más módon leszünk rákényszerítve, hogy elmélyülten foglalkozzunk velük – oly módon, amit már nem tudunk befolyásolni. Ha azonban ezekkel az energiákkal együttdolgozunk, kifejleszthetjük saját identitásunkat és erősebbnek érezhetjük magunkat. Azt a területet jelzi, amelyikben egész életünkön át küzdenünk kell, hogy kifejezésre juttassuk önmagunkat. E küzdelmen keresztül jobban megismerjük magunkat és feladatunkat az életben. Szó van itt arról a területről is, amelyben a kreativitás magas fokát fejleszthetjük ki és elismerést szerezhetünk.

 

Konkrét példa

 

Nap a Bak jegyében: A Mester, A Teher
Lap jelentése: törvényszerűség, felelősség, sors, öregember, halál, tanító, lelkiismeret,
Az élet sok fáradtságot és munkát követel, a fejlődési folyamat hosszú, de a Bak jegyű ember megérett és felnőtt a feladathoz. Lelkiismeretes, kötelességtudó személyiség áll a háttérben, aki szorgalmas és nagyobb teherbíró képességű társainál. Az egyszerű és fegyelmezett ego minden dolgok mértékévé válik. Semmiféle nyomás és feladat nem fog ki rajta. Néha elfelejtheti, hogy a többiek gyengébbek, lágyabbak és jobban segítségre szorulnak, mint ő.

 

Felelősségvállalás grafológiai megfelelője:

 1. szabályosság
 2. formahangsúly
 3. stabil formák
 4. következetes ductus
 5. egyenes margók és sorok
 6. nem egymásnak ellentmondó betűformák
 7. közepes vagy lassú sebesség
 8. egyenletes, közepes vagy nagy nyomaték
 9. közepes kötöttség
 10. következetesen azonos kötés
 11. szövegbetűvel egyező, olvasható aláírás
 12. normál betűtávolság
 13. szög jó ritmussal
 14. kis betűszélesség

 

Felelősségtudat (Nap a Bak jegyében) a kézírásban
Komoly, érett és megbízható személyiség. Fontos helyzetekben kötelességtudó, de előfordul, hogy megijed a felelősség felvállalásától. Ha szükséges, teherbírása magas, de nem minden helyzetben kitartó. Szabályokat állít fel, tiszta struktúrákat teremt. Alázatos és igazi értelemben véve szerény.

Nap a Kilences házban: A prédikátor
Lap jelentése: pap, misszionárius, az igaz ember, belső terapeuta, hit, belátás, a világ filozófiai szemlélete
Az önkibontakoztatás központi témája az élet értelmének keresése és a vallásos világkép kifejlesztése. Feladata, hogy hídként szolgáljon az égi és földi világ között. Szilárd etikájú, elgondolkodó, idealista, toleráns, széles látókörű. Erős benső hit és bizalom önmagában és az életben. Alázat és megbocsátási készség. Képesség a magasabb összefüggések felfogására.

 

Hit, világnézet filozófia, vallás grafológiai megfelelője

 1. fehér felület túlsúlya
 2. írástömb balra fent helyezkedik el
 3. sor és szóköz kéményt alkot
 4. hosszú felső hurok
 5. homorú ékezet
 6. szimbólumok

 

Hit (a Nap a kilences házban) a kézírásban
Erősen vonzódik a misztikum, a transzcendencia felé. Vallásos világkép vezérli, a dolgok értelméről saját tapasztalata van. Az önismeretért, önmaga kibontakoztatásáért szívesen utazik titokzatos, ismeretlen világok felé. A végső igazság keresése létmeghatározó motívum az életében.

A hit keresztjének ritka megjelenési formáját látjuk az ú betű ékezetében.

 

A kereszt két egymást metsző vonala a kozmikus rend, az ellentétek egységének jele. Szárainak találkozási pontja a végesre, a befejezettre, szárainak az iránya viszont a végtelenre, a befejezetlenre utalnak. A kereszt maga a teljesség, istennek és az embernek, valamint életnek és a halálnak találkozása, az élet győzelmének a szimbóluma.

Aláírásában az isteni erő, akarat és teljesség előtt alázattal meghajló, meditáló embert láthatunk. A 13-as szám oltárképként magasodik a leboruló alak előtt, hite megrendíthetetlennek tűnik.
Az egyes szám megjelenése az őskezdet és a teremtés szimbóluma. Az akarat, a magabiztosság és az energia száma, ő képvisel mindent, ami az első helyen, magasan áll. A hármas szám művészi hajlamot, optimizmust, haladó gondolkodást, vallást, hitet, sorsot és végzetet jelöl. Ha az egyet és a hármat összeadjuk, négyet kapunk, melynek jelentése a teljességhez és a tökéletességhez kapcsolódik.

 


Zodiákus
A görög zodiakos szóból származik. Jelentése: az állatok köre (csoportja).

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

Lakner Tünde
asztrológus-

grafológus

Telefon
70/338-4110

Szántó József
kérdőasztrológus

 

Telefon
70/338-4192

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

 

Adószám: 66174008-1-39
Nytsz.: 32378499


Székhely: Felsőörs

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lincsere:

 

Értékes PR cikkek

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010